alcance del proyecto

Alcance do proxecto

PERFÍS PROFESIONAIS DO FUTURO, E MAPA DE NOVAS TITULACIÓNS E ESPECIALIDADES PARA GALICIA

Un proxecto ambicioso e integral que conta coa participación
de múltiples axentes e expertos como:

Unidades e centros de investigación

Headhunters / RRHH

Empresas de Galicia

Clústers e asociacións
sectoriais máis
representativas

Administracións
Públicas

Centros de formación
especializados

Estrutura e calendario

Mes 1

Organización e lanzamento

Meses 2- 4

Identificación de macrotendencias globais e sectores estratéxicos

Meses 5- 9

Identificación de ocupacións futuras e análise preliminar da oferta do SUG

Meses 10-11

Elaboración do catálogo de profesións de futuro

Meses 13-16

Análise benchmark e definición preliminar de novas titulacións e especialidades

Meses 17-19

Definición de novas titulacións e especialidades para Galicia

Mes 20

Recomendacións