Catálogo de perfís

Cales son os perfís profesionais que se demandarán no futuro?

Estudamos as macro - tendencias globais e determinamos os sectores estratéxicos a futuro para Galicia, a través destas actividades:

Análise dos factores de cambio e tendencias globais con impacto na actividade económica e o emprego

Identificación de sectores con maior capacidade actual e futura de tracción da economía e o emprego en Galicia a partir dun diagnóstico da situación actual da rexión e do marco estratéxico definido polas administracións públicas

Contraste con expertos para valorar a evolución das tendencias en Galicia e o seu impacto nos sectores estratéxicos previamente identificados

Concretamos as ocupacións futuras e analizamos a oferta actual de titulacións do SUG, a partir das actuacións que seguen:

Definición da cadea de valor de cada sector priorizado

Identificación por elo da cadea de valor de ocupacións futuras claves e competencias asociadas

Análise preliminar das titulacións e especialidades impartidas no SUG por sector obxecto de estudo

Contraste con expertos para reflexionar sobre os perfís de futuro identificados, as súas competencias e a súa previsión de demanda

ocupaciones futuras

Definimos o Catálogo de Profesións de Futuro, mediante as seguintes accións:

Elaboración dunha ficha por cada novo perfil profesional onde se detallan as súas principais funcións , competencias asociadas e previsión de emprego estimada

Definición de grupos ocupacionais e asignación de perfís / ocupacións

Catálogo de Profesiones de Futuro

Instrumentos Clave

Grupo de traballo de sectores estratéxicos

Cuestionarios (método Delphi)

Entrevistas individuais con expertos

Mesas de traballo con expertos (Sectoriais)